زیستن در هنرهای زیبا

سال ۱۳۸۲ زمانی که شش دهه از عمر دانشکده زیبا می گذشت، از مسئولین وقت آن دانشکده خواستم تا وسایل کارگاه نقاشی را به مدت یک هفته در اختیارم قرار دهند.
پالت های رنگ را انتخاب کردم و با یک چیدمان شخصی، آن ها را زیر نور به نمایش گذاشتم. نمایشی از مشارکت هزاران دانشجوی نقاشی که در این پنج دهه آمده اند و رفته اند و بخشی از لایه های رنگ بر جای مانده روی پالت اثر آنهاست.in the 2003 when it passed 6 decays of the founding of the fine university,i asked the university’s offical of that time to provide me the painting shop equipments for a week. I chose the coloring paltte and with private setting,and i display them on the light. The exhibition of partcipation of thousand of paintig studets have come and gone in this five decays and some of the layers of color that left on the palette in their work of art.